حسابداری بازار کار

دوره جدید

دوره حسابداری مخصوص بازار کار

جزییات بیشتر

0 ریال

اطلاعات بیشتر

کلاس نرم افزار حسابداری در آموزشگاه حرفه آموزان به سه صورت برگزار میشود

1)کلاس عمومی نرم افزار حسابداری

2)کلاس خصوصی نرم افزار حسابداری

3)کلاس نیمه خصوصی نرم افزار حسابداری.